Ochrona Danych Osobowych

Klauzule informacyjne odnośnie danych osobowych
dotyczące Lubuskiego Muzeum Wojskowego:
"Ochrona danych osobowych", "Wydarzenia kulturalne i edukacyjne...",
"Teren Lubuskiego Muzeum Wojskowego..."


 


Poniżej pełny, rozwinięty tekst klauzul:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, 66-008 Świdnica, miejscowość Drzonów 54, posiadające numer REGON 970779601 oraz numer NIP 9730339595.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: 68 411 40 00.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora danych osobowych.
 5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Informujemy, że przysługują Państwu prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości korzystania z usług wykonywanych przez Administratora danych osobowych.

 

WYDARZENIA  KULTURALNE  I  EDUKACYJNE  W  LUBUSKIM  MUZEUM  WOJSKOWYM
W DRZONOWIE
  SĄ FILMOWANE  I  FOTOGRAFOWANE.

Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Państwa wizerunku oraz wizerunku dzieci pozostających pod Państwa opieką.

Klauzula Informacyjna RODO dotycząca utrwalania i wykorzystywania wizerunku osób uczestniczących dobrowolnie
w imprezach i wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, 66-008 Świdnica, miejscowość Drzonów 54, posiadające numer REGON 970779601 oraz numer NIP 9730339595.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: 68 411 40 00

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie,
w szczególności:

w materiałach promocyjnych związanych z promocją Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie na stronie internetowej, materiałach filmowych, drukowanych oraz w innych formach utrwaleń,

– promocji wydarzeń kulturalnych i imprez edukacyjnych w mediach, wydawnictwach,

– wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi zgodami i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

– wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi,

– realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO.

5. Dane osobowe: wizerunek utrwalany w formie filmów video oraz zdjęć wykonywanych w trakcie wydarzeń kulturalnych oraz imprez działu Sztuki i Promocji, zostały pozyskane na podstawie dobrowolnej zgody.

6. Odbiorcą danych osobowych będą:

– upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,

– podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną Administratora,

– instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,

– media, wydawnictwa, agencje reklamowe.

7.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8.Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

9.Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania.

10.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

 

 

Teren Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie objęty jest
monitoringiem wizyjnym.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w  Drzonowie, miejscowość Drzonów 54, 66-008 Świdnica.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: 68 411 40 00.
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa (ustawa z dnia 22.08.1997 o ochronie osób i mienia, t. j. Dz.U. 2019, poz. 1495).
 5. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni.
 6. Zapisy z monitoringu nie są przekazywane innym podmiotom, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
 7. Wgląd do zapisów monitoringu wizyjnego posiadają: uprawnieni pracownicy Administratora oraz instytucje i organy uprawnione do wglądu na mocy przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.